PHÂN HỆ CHỨC NĂNG DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ

  • Tổng hợp thống kê số liệu theo form mẫu qui định đáp ứng theo thông tư số 40/2016/TT_BCT.

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ CHỢ

  • Phân hệ giúp Ban quản lý chợ dễ dàng quản lý, giám sát và điều hành công việc. Hỗ trợ quản lý thông tin sạp, hộ kinh doanh, khu vực kinh doanh, tình trạng kinh doanh cũng như thông tin các nhân viên quản lý sạp giúp kết nối thông tin người quản lý và các sạp được quản lý. Từ đó tạo sự thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm dữ liệu và thống kê báo cáo.
  • Cung cấp công cụ quản lý, tra cứu các nguồn thu trong chợ như: phí chợ, phí vệ sinh, phí bảo vệ, phí điện, phí nước,… và các khoảng thu khác.
  • Thống kê báo cáo tổng hợp, nguồn thu, tiền nợ nhanh chóng và chính xác.
  • Nắm bắt nhanh chóng tình trạng kinh doanh của các tiểu thương trong chợ, thông tin các hộ ngưng hoặc tạm ngưng kinh doanh và thực hiện báo cáo liên quan (nếu có).

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG DI ĐỘNG DÀNH CHO BẢO VỆ

  • Xem thông tin danh sách, thông tin của các Nhân viên quản lý Sạp, tạo sự thuận lợi trong việc cập nhật, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu.
  • Xem danh mục sạp - hộ kinh doanh: quản lý các thông tin về sạp, hộ kinh doanh.
  • Quản lý chỉ số điện, nước.